• Doprovázející

Doprovázející


Prof. Ivana Noble, Ph.D.

Prof. Ivana Noble, Ph.D.

V letním semestru jsou možné jen schůzky on-line - dle dohody.Vystudovala jsem teologii na Husitské teologické fakultě UK, Ekumenickém Institutu Světové rady církví v Bossey a doktorát jsem získala na jezuitské Heythrop College Londýnské Univerzity. Přednáším teologii a vedu Ekumenický institut na Evangelické teologické fakultě UK. Mezi mé odborné zájmy patří studium křesťanského Východu, antropologie, vztah mezi spiritualitou a celistvě pojatým lidským zdravím. Zároveň jsem husitskou farářkou a přes čtvrt století se věnuji duchovnímu doprovázení lidí z nejrůznějšího náboženského i nenáboženského prostředí. Vedu duchovní cvičení, kursy meditace, kursy na pomezí mezi duchovním životem a uměním. Spolupracuji s Kolínským klášterem, Fortnou a dalšími iniciativami působícími v této oblasti. Mám zkušenosti se supervizí a vzděláváním duchovních doprovázejících. Od roku 2006 jsem členkou organizace Spiritual Directors Europe.


Doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková Th.D.

Doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková Th.D.

Termíny: každé úterý, 16:00–17:30Studovala jsem bohemistiku, religionistiku a teologii, na UK přednáším mj. etiku v mezikulturním a mezináboženském dialogu, či dějiny spirituality. Jsem řeholní sestra, karmelitka.

Duchovnímu doprovázení se věnuji od r. 2006. Spolupracuji s akademickou farností Nejsvětějšího Salvátora a s Kolínským klášterem, centrem duchovních cvičení a spirituality, kde nabízím doprovázení v řadě úvodních či pokročilých kurzů kontemplativní modlitby a meditace.


MUDr. Mgr. Dagmar Křížková

MUDr. Mgr. Dagmar Křížková

Termíny: čtvrtek, 15:00–17:00, každý druhý týdenVystudovala jsem 1. lékařskou fakultu UK a dálkové magisterské studium na Katolické teologické fakultě UK v Praze. V posledních 23 letech jsem se věnovala soukromé lékařské praxi v oboru psychiatrie, sexuologie a psychoterapie. Absolvovala jsem výcvik v rogersovské psychoterapie a logoterapie a existenciální analýzy. Pracuji také jako psychiatrický konziliář v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech. Můj osobní růst v křesťanské víře byl dlouhodobě ovlivňován a sycen zejména ignaciánskou spiritualitou. V posledních letech mě oslovila také praxe křesťanské meditace. Doprovázím ekumenická duchovní cvičení. Spirituální péči a duchovní doprovázení přednostně nabízím těm, pro něž by mohla být přínosná i má předchozí psychiatrická praxe. Nabízím možnost konzultace a doprovázení také lidem procházejícím psychospirituální krizí.


Mgr. Pavel Pola, Ph.D.

Mgr. Pavel Pola, Ph.D.

Termíny: každou středu, 14:00–16:00Vystudoval jsem teologii na KTF UK, dále jsem absolvoval řádová studia spirituality v Itálii a ve Francii a v roce 2023 jsem získal doktorát ze spirituální a ekumenické teologie na ETF UK. V letech 2012–2015 jsem prošel sebezkušenostním výcvikem psychodynamického směru, ve kterém dále působím jako lektor. Věnuji se meditaci, vedení meditačních kurzů a duchovnímu doprovázení. Jsem kněz, člen Řádu bosých karmelitánů a v současnosti rektor kostela Pražského Jezulátka na Malé Straně.


Někdy potřebujeme sdílet svoje otázky a pochybnosti, své hledání smyslu, duchovní krizi, kterou procházíme, nebo etická či životní dilemata. Mohu vám nabídnout naslouchání a podporu v takových situacích.


doc. Tim Noble Ph.D.

doc. Tim Noble Ph.D.

V letním semestru jsou možné jen schůzky on-line - dle dohody.Originally from the United Kingdom, but resident forover twenty years in the Czech Republic, I teach at the Protestant Theological Faculty of Charles University. I have undergraduate degrees in English and German, philosophy and theology, and theology, the last of which I studied in Brazil. I have a Master's in Education and Mass Media, and my doctorate is from the VU in Amsterdam in method in liberation theology. My habilitation isthrough the Protestant Theological Faculty of Charles University.


I have been involved in spiritual direction for somethirty years in different ways, from guiding retreats to accompanying people asthey make choices about what to do with their lives. My interests includes film, literature, and just about any form of sport (now more as a spectatorthan participant!).


Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.

Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaciVystudovala jsem teologii na ETF UK v Praze. V současnosti působím jako vědecká pracovnice při Ekumenickém institutu ETF a jako přednášející teologie ve studijních programech Teologie křesťanských tradic a Teologie-spiritualita-etika. Přednáším systematickou teologii, ekumenickou teologii, dějiny dogmatu a spirituální teologii. Jsem pravoslavná věřící. Věnuji se tvorbě ikon a zajímá mě spojení teologie a umění.


Věnuji se individuálnímu i skupinovému duchovnímu doprovázení. Nabízím ekumenicky otevřené duchovní doprovázení, ve kterém se kombinuji prvky východní i západní tradice. Spolupracuji s Fortnou, klášterem bosých karmelitánů.


Rabbi David Maxa, MA.

Rabbi David Maxa, MA.

Termíny: jedenkrát měsíčně, dle dohodyVystudoval jsem judaistiku a religionistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Následně jsem pokračoval ve studiu židovské teologie zezaměřením na rabinát na rabínském semináři Abraham Geiger Kolleg na Univerzitě v Postupimi. Více než jeden rok jsem strávil v Jeruzalémě na instituci tradičního židovského vzdělávání Ješiva konservativit (Konzervativní ješivě) a dalších rabínských školách. Studia jsem dokončil v roce 2020 obhájením magisterské práce na téma "Role Boha v příběhu o Kainovi a Ábelovi" a byl v Berlíně ordinován na rabína. Nyní jsem doktorandem ve studijním oboru Judaistika na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2020 působím jako rabín progresivní židovské komunity Ec chajim v Praze a Židovské obce Liberec, o rok později jsem se stal správcem Středoevropského bejt dinu, rabínského grémia pro progresivní židovské komunity v České republice,Maďarsku, Polsku a na Slovensku. V rámci své rabínské profese působím jako melave ruchani (duchovní průvodce) a nabízím možnost rozhovoru lidem, kteří se nacházejí ve složité životní situaci nebo si kladou spirituální otázky. Ve volném čase rád cestuji, čtu a poslouchám vážnou hudbu. Z cizích jazyků hovořím plynně anglicky, německy a hebrejsky.


Mgr. Robert Elva Frouz

Mgr. Robert Elva Frouz

Termíny: pondělíVystudoval jsem bohemistiku a politologii na FF UK Praha a teologii na TF JČU České Budějovice.

Spolu se svou ženou a okruhem přátel provozuji od roku 1998 otevřený dům Komunity Noe v Holostřevech na Tachovsku, kde pořádáme různé druhy setkání, kurzů a duchovních obnov, jejichž společným jmenovatelem je kultivace laskavé pozornosti (www.komunitanoe.cz).

Pořádám a doprovázím kurzy kontemplace, které se konají v naší holostřevské barokní faře, v horách nebo na jiných vhodných místech (www.schole.cz).

Jedním z mých působišť je také Kolínský klášter (www.kolinskyklaster.org).

Jsem trvalým jáhnem Plzeňské diecéze římskokatolické církve.

Individuálnímu duchovnímu doprovázení se věnuji dlouhodobě. Doprovázeným se může stát každý, kdo se chce přiblížit svému životnímu těžišti, kdo hledá pomoc s nalezením toho, co je právě pro něj právě nyní důležité a nejdůležitější. V atmosféře důvěry může sdílet, co mu pomáhá a co mu brání nalézt svůj střed, více se propojit se zdrojem síly a naděje, zorientovat se a jít dál.


Objednání konzultace přes UK Point


Poslední změna: 28. únor 2024 10:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Centrum péče o duši

Univerzity Karlovy

Kampus Hybernská

Hybernská 4, Praha 1


konzultace: budova D, 1. p. (kancelář)

meditace: budova D, 1. p. (hala vedle kanceláře)
Jak k nám